ยินดีต้อนรับ

งานวิจัยและผลงานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบล็อกด้วยความยินดียิ่ง

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความเป็นมาคณะพยาบาลศาสตร์


ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา  เปิดดำเนินการสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ในปีการศึกษา  2549  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  พ.ศ. 2548  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2548  การก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  เกิดจากปณิธานอันแรงกล้า  และความฝันอันยิ่งใหญ่ ของปูชนียบุคคลสองท่าน  คือ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์    และ  Hon.  Dr.Torao  Tokuda  M.D.  ซึ่งเป็นประธานของ  Tokushukai  Medical  Corporation  Group  ท่านทั้งสองเป็นบุคคลสำคัญที่ทั่วโลกยอมรับและให้การยกย่อง  ในการอุทิศตน  และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมโลกนานัปการ  ทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  ด้านสังคม  ด้านการเมือง  และการปกครองด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่และปณิธานอันแรงกล้าในการมุ่งแก้ไขความขาดแคลนพยาบาล  ของสังคมโลก  จึงกลายเป็นพันธะสัมพันธ์  ให้ท่านทั้งสองได้ลงนามความร่วมมือในการผลิตพยาบาลระหว่าง  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ภายใต้ปรัชญาการผลิตร่วมกันคือ  การสร้างความเท่าเทียมให้มวลมนุษย์  โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการเรียนการสอน  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  เทคโนโลยีการพยาบาล  การสนับสนุนงบประมาณ  สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์ ความมุ่งมั่นของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  และคณาจารย์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  คือ  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ  ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  สนองความต้องการของสังคมโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมด้านสุขภาพให้กับมวลมนุษย์  บัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ต้องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องหมายคณะพยาบาลศาสตร์
                เครื่องหมายคณะพยาบาลศาสตร์  คือ  สีแดง  เป็นสีประจำวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
                ความหมายของสีแดง  คือความรักชาติ  ความกระตือรือร้น  และพลังสร้างสรรค์

 ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์
                พยาบาลคือ  ผู้กอปรด้วยคุณธรรม  ความสามารถ  และมีภาวะผู้นำในการพัฒนาสุขภาวะให้ชุมชน  และสังคมด้วยความเท่าเทียม

ปณิธานคณะพยาบาลศาสตร์
               มุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความรู้  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน  และสังคม  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์
             เป็นองค์กรอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน  ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์
            จิตสาธารณะ(Public mind)
            ภาวะผู้นำ(Leadership)
            นอบน้อมถ่อมตน(Humility)
            อดทน(Patience)

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์
1.  ผลิตพยาบาลที่มีคุณธรรม  มีคุณภาพ  และมีภาวะผู้นำ
2.  วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา  และภาวะสุขภาพชุมชน
3.   บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4.   ทำนุบำรุง  สนับสนุน  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาพยาบาล  และนวัตกรรมต่าง ๆ  กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 วัตถุประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  เพื่อรับรองการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ          
2. ศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3.  ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  ในรูปการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้  การจัดฝึกอบรมสัมมนา  การให้คำแนะนำปรึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
4.    ทำนุบำรุง สร้างคุณค่า  และเป็นแบบอย่างในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
5. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตตามครรลองของสังคมไทย  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.    สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...